brandbook.agency – Kobieca Agencja Reklamowa | Warszawa

Polityka prywatności strony internetowej

brandbook.agency 

I. POSTANOWIENIA

A OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej brandbook.agency jest Brandbook.Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000801218, NIP: 701-094-27-82, REGON: 384216219, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 25 000 zł, adres poczty elektronicznej: office@brandbook.agency dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B, adres do doręczeń: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B, NIP: 701-094-27-82, REGON: 384216219, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@brandbook.agency, zwany/a dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony brandbook.agency w przypadku:
a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
b. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 

a) RODO. 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie 

danych osobowych użytkownika: 

a. Imię i nazwisko, 

b. Adres e-mail, 

c. Numer telefonu, 

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

     Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez  Administratora: 

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata

 b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po   odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,        w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z   usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a. przetwarzane zgodnie z prawem, 

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnym z tymi celami, 

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

III.  UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

  1. . Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z   których korzysta Administrator     przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i   sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
  2.   Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru        

Gospodarczego (EOG). 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

         1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

             sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

             wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

             prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

        2. Podstawy prawne żądania użytkownika: 

a. Dostęp do danych – art. 15 RODO 

b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO. 

c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. 

d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. 

e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 

f. Sprzeciw – art. 21 RODO 

g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: 

office@brandbook.agency. 

      4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,

           Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż 

           w ciągu  miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania  

           lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w   ciągu miesiąca, spełni je w 

           ciągu    kolejnych dwóch miesięcy informując oraz jego przyczynach.   

       5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,   

           której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI „COOKIES” 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”. 

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.      W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one  także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: stałe 

             a. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas    

                   określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

4.  Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji  

      użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony 

      internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie 

      odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych

     dach osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. ny      

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera 

     poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i  

     sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

     internetowej).

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

     osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności 

     zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę  

     nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

     uszkodzeniem lub zniszczeniem.        

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu 

    przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO 

     oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.