Kim jest Twój klient?

Kim jest Twój klient? Iksem? Igrekiem? Zetką? A może Baby boomersem? Krótki pokoleniowy przegląd grup docelowych.

Właściwie po co nam ta wiedza?

Najkrócej i najprościej mówiąc po to, aby skutecznie dotrzeć do klienta. Informacje o tym, jakie wartości wyznaje i w jaki sposób konsumuje media Twoja grupa docelowa, są nieocenione przy planowaniu kampanii marketingowej, w tym zakupu mediów i komunikacji.

Dlatego warto wiedzieć, jakie są typowe zachowania zakupowe, przyzwyczajenia, sposoby szukania informacji czy preferowane kanały komunikacji dla przedstawicieli poszczególnych generacji.  

Powszechnie używaną definicję pokolenia stworzył Anthony Giddens, który opisał je jako grupę osób urodzonych i żyjących w tym samym czasie, połączonych wspólnymi doświadczeniami. Według tego kryterium w Polsce wyróżniamy obecnie następujące pokolenia:

  • Baby Boomers  (ur.1946­-1964, 55­-73 lat);
  • Pokolenie X   (ur.1965­-1979,  40­-54 lat);
  • Pokolenie Y  (ur.1980­-1989,  30­-39 lat);
  • Pokolenie Z  (ur. 1990­-2001,  18­-29 lat);
  • Pokolenie Alfa (ur.2002­-2006,  13­-17 lat).

Czytaj także: „Im prościej, tym lepiej” – prosty język w komunikacji marketingowej 

Krótka charakterystyka

Każda z generacji została pokrótce opisana w oparciu o trzy kryteria:

  • czynniki, które wpłynęły na kształtowanie się poszczególnych pokoleń,
  • wartości im bliskie,
  • oraz sposób w jaki konsumują poszczególne media.

Baby Boomers

Baby Boomers

Jeśli Twoja grupa docelowa należy do pokolenia baby boomers, składa się z osób urodzonych tuż po II wojnie światowej, które doświadczyły rzeczywistości socjalistycznej oraz gospodarki centralnie planowanej.

Baby Boomers bardzo cenią sobie niezależność oraz możliwość rozwoju osobistego. Dużą wartość ma dla nich również możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z młodszymi pokoleniami. Jednocześnie ostrożnie podchodzą do wszelkich zmian.  

Dlatego wykorzystanie nowoczesnych technologii nie jest w tym pokoleniu powszechne, a media społecznościowe są raczej rzadkim narzędziem komunikacji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby te często opie­kują się zarówno swoimi dziećmi, jak i starzeją­cymi się rodzicami. W związku z tym pokolenie Baby Boomers to grupa szczególnie empatyczna i troskliwa.

Pokolenie X

Reprezentanci Pokolenia X dorastali w czasie kry­zysu gospodarczego, strajków i walki z autoryte­tami.

Dzisiejsi 40-50 latkowie cenią sobie takie wartości jak: roz­wój osobisty, różnorodność, przedsiębiorczość, niezależność i elastyczność. Mimo, że technologia jest ich codziennością, a smartfon i komputer to niemal dobro podstawowe, najbardziej ufają kontaktom face to face oraz papierowemu archiwum.

Pokolenie Y

“Igreki” to pierwsza ge­neracja, która dorastała w wolnej Polsce.

Są mocno skon­centrowani na sobie i możliwościach własnego rozwoju. Ich celem jest szybki sukces oraz poszerzanie życiowych perspektyw. Mają ku temu sporo narzędzi w postaci bardzo dobrego wykształcenia, wielostronnych zainteresowa­ń, a także wielozadaniowości.

Autorytety postrzegają głównie przez pryzmat kompetencji a nie zajmowanego stanowiska.

Wartością uznawaną za najważniejszą jest dla nich przyjaźń i przyjaciele.

Mimo zorientowania na siebie pokolenie Y zwra­ca również uwagę na problemy społecznej odpowiedzial­ności biznesu.

Pokolenie Z

Pokolenie Z

Reprezentanci Pokolenia Z to osoby urodzone po 1990 roku, wychowane w warunkach kapita­lizmu, dobrobytu oraz w duchu tolerancji i przed­siębiorczości.

Potocznie nazywani “cyfrowymi tubylcami”, świetnie czują się w świecie digitalu. Biegle posługują się urządzeniami cyfrowymi, nieustannie sprawdzają i wysyłają wiadomości. Połączeni, klikający i skomputeryzowani dużo łatwiej nawiązują  relacje za pomocą nowych technologii i komunikatorów internetowych, niż w kontakcie bezpośrednim. Żyją szybko, intensywnie i tego oczekują od świata wszystko chcą mieć natychmiast najlepiej online.

Pokolenie Alfa

Do Pokolenia Alfa zaliczamy osoby, które urodzi­ ły się po 2002 roku. Jest to najbardziej wymagające pokolenie, gdyż nie tylko świetnie porusza się w świecie online, ale i samo wyznacza trendy digitalowe.

Wielu reprezentantów tego pokolenia zanim nauczyło się czytać i pisać, ko­rzystało samodzielnie z internetu. Wychowali się z tabletami i smartphonami w dłoni.

Jak poszczególne pokolenia konsumują media?

W ten sposób doszliśmy do sedna tego tekstu, czyli jakie wnioski z tych informacji płyną dla marketerów.

Swego rodzaju fenomenem ostatnich lat są wzrosty jakie pokolenie Baby Boomers odnotowuje w liczbie aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, mimo że środowisko cyfrowe nie jest ich naturalnym. Wiąże się to jednak z możliwością rozwijania swoich pasji  z jednej strony, z drugiej zaś z wchodzeniem w interakcje, publiko­waniem własnych treści i dzieleniem się swoją wie­dzą i doświadczeniem.

Jednakże osoby w przedziale wiekowym 55 -­73 lata korzystają z mediów społecznościowych  głównie aby być w stałym kontakcie z bliskimi.  

Podejmując, decyzje zakupowe preferują kontakt osobisty. Dlatego klienta z pokolenia Baby boomers warto zachęcić do odwiedzenia sklepu stacjonarnego, by tam w kontakcie osobistym przekonać go do zakupu.

Pokolenie X

40­-55 latkowie to grupa dominująca obecnie na rynku pracy i wyjątkowo aktywna w sieci, co wynika z szeroko przyswojonych sobie przez Iksy umiejętności posługiwania się technologią. .

Iksy są nie tylko wszechobecne w najpopularniejszych mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), ale też potrafią wykorzystać je do celów służbowych i biznesowych (Linkedin). Dobrze czują się w komunikacji profesjonalnej. To ważna informacja dla marketera, podobnie jak wiedza o skłonności tego pokolenia do kwestionowania autorytetów. Ozna­cza to, że niekoniecznie dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystywanie w komunikacji eksper­tów lub celebrytów. Natomiast warto rozważyć (podobnie jak w przypadu Baby boomers) działania zapraszające osoby w wieku 40­-54 lat do sklepów stacjonarnych, gdzie na własnej skó­rze będą mogły przetestować produkt lub dowie­ dzieć się więcej o usłudze.

Pokolenie Y

Niektórzy autorzy sugerują, że sposób wykorzystania me­diów społecznościowych stał się dla tej grupy „wyznacznikiem przynależności”. Pokolenie Y korzysta z sieci w sposób odmienny do swoich rodziców, którzy traktują ją w sposób utylitarny.

Dla 30 – 39 latków sieć jest narzędziem pielęgnacji i umacniania więzi, poszukiwania rozrywki, relaksu i inspiracji.

Pamiętając o uwadze, jaką to pokolenie przywiązuje do społecznej odpowiedzialności biznesu marketerzy po­winni pomyśleć o uwzględnieniu, w prowadzonej przez siebie komunikacji, aspektów związanych m.in. z CSR.

Pokolenie Z

Dla „młodszych millenialsów” tzw. nowe media to środowisko, które istniało od zawsze. Grupa ta praktycznie wszystkich informacji szuka przede wszystkim w sieci, w tym w mediach społecznościowych.

Istotne z punktu widzenia marketera jest to, że pokolenie to jest, bardziej od starszych, podatne na przekazy marketingowe. Zetki są przyzwyczajone do dużej ilości treści w krótkim czasie i skondensowanej formie. Choć lubią tradycyjnie pojmowane reklamy, to wspomniana wyżej wielozadaniowość może utrudniać dotarcie do „Zetek” z przekazem. Gru­pa ta na przykład najszybciej i najczęściej pomi­ja reklamy na YouTube.

Jednocześnie jest wrażliwa na design i muzykę, dlatego od­powiedni dobór formy estetycznej w komunikacji marketingowej online może się okazać kluczem do sukcesu, niezależnie od wybranego kanału.

„Zetki” przychylnie odbierają influencerów, a ich dogłębna znajomość świata digital wymaga od marek przemyślanej, dopasowanej komunikacji, często z wykorzystaniem najnowszych formatów i rozwiąza­ń dostępnych w mediach społecznościowych.

Pokolenie Alfa

Alfy są nie tylko konsumentami mediów, Alfy coraz częściej wyznaczają trendy i kierunki w sieci. Z perspektywy marketera osoby w wieku 13­-17 lat stanowią największe wyzwanie nie tylko, aby do nich dotrzeć, ale również zaciekawić je swoim przekazem. W związku z tym kluczowe jest, aby marka stosowała nieszablonowe rozwiązania i uważnie śledziła powstające media społecznościowe oraz komunikatory internetowe.

Czytaj także: Marketingowe trendy czasu pandemii Covid-19, które pozostaną z nami na dłużej